Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

 

Družboslovne razprave se zavezujejo k standardom etičnega ravnanja in delovanja v vseh fazah procesa objavljanja. Revija tesno sledi smernicam Komisije za etiko objavljanja – Committee on Publication Ethics (COPE), ki je postavila standarde in smernice dobre prakse za doseganje etičnih standardov. V nadaljevanju besedila sledijo standardi in pričakovano etično delovanje vseh udeleženih v procesu objavljana v reviji Družboslovne razprave, torej urednikov_ic, področnih urednikov_ic, uredniškega odbora, recenzentov_tk, avtorjev_ic in izdajatelja – Slovenskega sociološkega društva.

 

I.               ETIČNA NAČELA

 

1.     Dolžnosti urednika_ce, področnih urednikov_ic in uredniškega odbora

 

-      Urednik_ca, področni uredniki_ce in uredniški odbor morajo delovati v skladu z načeli uravnoteženega, objektivnega in pravičnega načina odločanja. Avtorji_ice ne smejo biti diskriminirani_e na podlagi spola, spolne usmerjenost, religijskih in političnih prepričanj ter etničega in geografskega porekla.

-      Urednik_ca in uredniški odbor morajo predložene rokopise obravnavati tako, da zagotavljajo akademsko raven rokopisov, pri čemer mora biti izključen kakršen koli komercialno naravnan interes ali vpliv.

-      Urednik_ca in uredniški odbor sta odgovorna za odločanje o tem, kateri predloženi članek bo objavljen. Članke pred objavo potrdi uredniški odbor. Urednik_ca je zavezan_a smernicam uredniškega odbora, zavezujejo pa ga/jo tudi pravila in zakonodaja, ki zadeva spoštovanje avtorskih pravic, plagiatorstva in navajanja lažnih podatkov. Urednik_ca se pri sprejemanju odločitev, povezanih s kršitvami, posvetuje z uredniškim odborom in recenzenti_kami.

-      Urednik_ca in tehnični_a urednik_ca ščitita avtorjevo_ičino identiteto v odnosu do drugih članov_ic uredništva, recenzentov_tk in tretjih oseb. Urednik_ca, tehnični_a urednik_ca in uredniški odbor morajo ščititi zaupnost vsebine rokopisa in nikomur ne smejo razkrivati informacij, prejetih iz rokopisov, razen avtorjem_icam rokopisov, (potencialnim) recenzentom_kam rokopisov in morebitnim svetovalcem_kam iz uredniškega odbora, v izjemnih primerih pa tudi izdajatelju.

-      Urednik_ca, uredniški odbor in področni_e uredniki_ce morajo, kjer je to smiselno, ob prejemu pritožb etične ali konfliktne narave sprejeti določila in postopke ter jim slediti. Avtorjem_icam mora biti dana možnost odgovora na pritožbe. Vse pritožbe morajo biti obravnavane ne glede na to, ali je bil članek že sprejet v objavo ali je že bil objavljen. Pritožbeni postopki morajo biti dokumentirani.

 

 

2.     Dolžnosti recenzentov_tk

 

-      Recenzent_ka izdela strokovno oceno in pomaga uredniku_ci pri sprejemanju uredniških odločitev. S komunikacijo z avtorjem_ico prek urednika_ice pomaga avtorju_ici izboljšati članek. Članke mora recenzirati objektivno in v skladu s predpisanim rokom.

-      Izogibati se mora osebni kritiki avtorja_ice ter svoja stališča izražati argumentirano in jasno.

-      Vsak_a izbrani_a recenzent_ka, ki se ne čuti dovolj usposobljenega_ne za pregledovanje raziskave, o kateri poroča rokopis, ali ki ve, da ne bo mogel_la v določenem roku opraviti recenzije, je dolžan_na o tem obvestiti urednika_co in odstopiti od opravljanja recenzije. Za to mora imeti utemeljen razlog (npr. nepokrivanje določenega področja, konflikt interesov, pomanjkanje časa).

-      Recenzenti_ke morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih kazati tretjim osebam ali o njih razpravljati s tretjimi osebami. Varovati morajo tudi zaupnost informacij, ki jih utegnejo pridobiti od urednika_ce ali avtorja_ice. Vse informacije in ideje iz rokopisa morajo biti obravnavane kot zaupne in ne smejo biti izrabljene za osebno korist.

-      Recenzent_ka se ne sme polastiti ali kopirati rokopisa.

-      Če recenzent_ka ugotovi, da je vsebina rokopisa podobna drugi, že objavljeni vsebini, mora o tem obvestiti urednika_co.

-      Recenzenti_ke ne smejo pregledovati rokopisov, če gre za konflikt interesov, ki izvira iz konkurenčnega razmerja, razmerja sodelovanja ali drugega razmerja ali povezave s katerim_o koli avtorjem_ico, organizacijo ali institucijo, ki je povezan_a s člankom. O konfliktu interesa mora obvestiti urednika_co in se, če je treba, tudi izločiti iz nadaljnjih postopkov.

 

3.     Dolžnosti avtorjev_ic

 

-      Avtorji_ice poročil o opravljenih raziskavah morajo predložiti natančno poročilo o delu in predočiti objektivno razpravo. V rokopisu predstavljeni podatki, na katerih temelji raziskovalno delo, morajo biti točni in natančni. Rokopis mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi_e avtorji_ice. Napačne ali zavestno netočne izjave veljajo za neetično ravnanje in niso sprejemljive. V primerih, ko je to možno, se podatke hrani v arhivih, npr. ADP – Arhiv družboslovnih podatkov, kjer so podatki na voljo za vpogled in uporabo.

-      Avtorji_ice morajo predstaviti natančen pregled izvirnega raziskovalnega dela kot tudi objektivno razpravo o njem. Podatki morajo biti natančno predstavljeni. Rokopis mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da se omogoči drugim osebam, da raziskavo ponovijo. Goljufije ali znanstveno netočne izjave predstavljajo neetično vedenje in so nesprejemljive.

-      Avtorji_ice jamčijo, da rokopis ni bil predložen za objavo ali sprejet v objavo v drugi publikaciji. Držijo se pravil citiranja, navajanja virov in samocitiranja. Avtorji_ice naj ne bi predlagali rokopisov, ki obravnavajo enako znanstveno raziskavo, katerih izsledke so že objavili_le. Pošiljanje enakega rokopisa v več revij ali publikacij hkrati se pojmuje za neetično in je nesprejemljivo.

-      Avtorji_ice se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo in da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali. Plagiatorstvo ima veliko oblik, od tega, da nekdo članek nekoga drugega prikaže kot svoj prispevek, do tega, da kopira ali parafrazira daljše dele članka drugega avtorja_ice (ne da bi ga/jo navedel) ali si prisvaja rezultate raziskav, ki so jih izvajali drugi. Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo. Avtorji_ice jamčijo, da je rokopis izviren, in ustrezno citirajo vire, ki jih navajajo. Pridobijo tudi soglasje za reproduciranje vsebin iz drugih virov.

-      Avtor_ica mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Ko opisuje delo, o katerem poroča, mora navesti vse objave, ki so vplivale na to delo. Informacij, ki jih pridobi zasebno, na primer v pogovoru, korespondenci ali razpravi s tretjimi osebami, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega, pisnega dovoljenja vira. Informacij, ki jih pridobi med zaupnim delom, na primer ko recenzira rokopise ali prijave na razpise za subvencije, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, ki je predloženo v te postopke.

-      Avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce_ke, ki so pomembno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji študije, o kateri poročamo. Kot soavtorji_ice morajo biti navedeni_e vsi_e, ki so pomembno prispevali_e k članku. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor_ica za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce_ke, ki so prispevali_e k članku. Ustrezni_a avtor_ica mora zagotoviti, da so v članku navedeni_e vsi_e ustrezni_e avtorji_ice, neustrezni_e pa niso, in da so vsi_e soavtorji_ice videli_e in odobrili_e končno različico članka in soglašajo, da se ga odda za objavo.

-      Avtorji_ice morajo zagotoviti, da so vse študije, ki vključujejo človeške ali živalske subjekte, v skladu z nacionalnimi, lokalnimi in institucionalnimi zakoni ter drugimi zahtevami (npr. WMA Declaration of Helsinki, NIH Policy on Use of Laboratory Animals, EU Directive on Use of Animals), in potrditi, da je bila, kjer je to potrebno, pridobljena odobritev. Avtorji_ice morajo pridobiti izrecno dovoljenje ljudi in spoštovati njihovo zasebnost.

-      Avtorji_ice morajo prijaviti vsakršen potencialni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na katero koli fazo postopka objave. Vsi_e avtorji_ice morajo v svojem rokopisu razkriti morebiten finančni ali drugi bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.

-      Avtor_ica nemudoma obvesti urednika_co revije, če se ugotovi znatno napako v svoji objavi. Sodelovati mora z urednikom_co in izdajateljem ter objaviti popravek ali umakniti članek, če je to potrebno.

 

 

4.     Dolžnost izdajatelja

 

Izdajatelj, Slovensko sociološko društvo in Družboslovne razprave zagotavljajo, da se vzdržuje dobra praksa in standardi, določeni v zgornjem delu besedila.

                       

 

II.              POSTOPKI OBRAVNAVANJA NEETIČNEGA VEDENJA

 

1.     Prepoznavanje neetičnega delovanja

 

-      Kdorkoli lahko kadarkoli urednika_ico in izdajatelja opozori na prevare ter neetično ravnanje.

-      Neetično delovanje je treba zaznati in mu nameniti pozornost.

-      Prevara in neetično delovanje lahko vključujeta – a ne nujno – primere, opisane zgoraj.

-      Kdor urednika_co ali izdajatelja obvesti o neetičnem ravnanju, mora zagotoviti dovolj informacij in dokazov, da se lahko začne preiskava. Vsa opozorila je treba jemati resno in jih obravnavati na enak način, dokler se ne doseže končni sklep in določiti morebitni ukrep.

 

2.     Preiskava

 

-      Urednik_ca sprejema odločitve in se o tem posvetuje z uredniškim odborom.

-      Zbrati je treba dokaze, pri čemer je treba preprečiti širjenje obtožb, dokler ni znana končna odločitev. Do takrat se primeri kršitev obravnavajo tajno.

 

3.     Manjše kršitve

 

-      Manjša kršitev se lahko obravnava brez potrebe po obsežnejšem strokovnem posvetovanju.

-      V vsakem primeru se mora avtorju_ici dati možnost, da se odzove na obtožbe.

 

4.     Večje kršitve

 

-      Večje kršitve se lahko sporočijo delodajalcem_kam obtoženca_ke. Urednik_ca se v sodelovanju z uredniškim odborom odloči, ali bo v proces vpletal_a delodajalca_ko obtoženca_ke, bodisi da delodajalca_ko vključi v preiskovanje spornih podatkov ali da se posvetuje z omejenim številom strokovnjakov_inj.

 

5.     Sankcije

(V naraščajočem vrstnem redu glede na resnost kršitve. Lahko se uporabljajo posamično ali v kombinaciji.)

 

-      Če je prišlo do napačnega razumevanja ali uporabe sprejetih etičnih standardov, se avtorja_ico ali recenzenta_ko o tem obvesti in se ga/jo pouči o ustreznem ravananju.

-      Pismo avtorju_ici ali recenzentu_tki, v katerem je obravnavana kršitev in izražen opomin.

-      Javna objava opomina za kršitev.

-      Uradni dopis avtorjevemu_ičinemu ali recenzentovemu_tkini vodji oddelka oziroma raziskovalnega centra ali pristojni agenciji.

-      Javno naznanjen umik ali preklic objave, obveščanje vodje oddelka, odstranitev članka iz baz in indeksov revij ter obvestilo bralcem_kam revije.

-      Preprečitev objav avtorja_ice za določeno obdobje.

-      Poročanje o postopku in izidu postopka kršenja etičnih standardov višjemu organu s ciljem nadaljnje obravnave primera in ukrepanja.